USTAWA

z dnia …… r.

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Art.  1.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 t.j.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 84:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§  4. W wyborach do sejmików województw i rad powiatów komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców.”

b) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§  5. W wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez organizacje oraz przez wyborców.”

2) art. 399 otrzymuje brzmienie:

„Art. 399 § 1. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw i rad powiatów przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej;

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu;

3) komitetowi wyborczemu organizacji;

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu organizacji;

2) komitetowi wyborczemu wyborców.”

3) w art. 478 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§  1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu organizacji,

2) komitetowi wyborczemu wyborców

– z zastrzeżeniem § 2.”

 

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.